โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 

ายงานล่าสุด
--------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012NEW


การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015NEWการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015NEW


(บทความใน นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557)ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์: บทสรุปสำหรับผู้บริหารNEW

         

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA

------------------------------------------------------------------------------
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
--------------------------------------------------------------------------------

การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ PISA 2015FT


สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียน
และผู้คุมสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA 2015) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอัมพวา
ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ   เพื่อชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานในการจัดสอบสำหรับการทดลองใช้เครื่องมือ
(Field Trial) PISA 2015  ในการนี้ มีผู้ประสานงานโรงเรียน
และผู้คุมสอบจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการประชุม
จำนวน 41โรงเรียน จากทุกสังกัดทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการประชุมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015


สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย
ชั้น 3  อาคาร 15 ปี  สสวท.  เพื่อรายงานความก้าวหน้า
การ
ดำเนินงานของโครงการ และขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในระดับนโยบายจากคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์


การประชุมชี้แจงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบด้านการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบข้อสอบ PISAวีดิทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมการสอบ PISA ของประเทศไทย

อนที่ 1


ที่ 2

 

ตัวอย่างข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน
ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS วิทยาศาสตร์      


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 07:00 น.)