ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานการวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย (30 ธันวาคม 2558) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่รายงานวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย โดย ดร.สุน ...
  Posted Apr 18, 2016, 10:10 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 1 of 7. View more »


รายงาน PISA

Showing posts 1 - 3 of 26. View more »


ข้อสอบ PISA ที่เผยแพร่ได้

 • ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 (2557) ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ การเล ...
  Posted May 11, 2016, 6:40 PM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให ...
  Posted May 11, 2016, 6:38 PM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คร ...
  Posted May 11, 2016, 6:33 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 7. View more »


FOCUS ประเด็นจาก PISA

 • บรรยากาศทางระเบียบวินัย (Disciplinary climate) ส่งผลอย่างไร ต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร หนึ่งในนั้นคือบรรยากาศทางการเรียน ซึ่งครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนโดยตรง แต่มีผลเกี่ยวข้องกับการเรียนของน ...
  Posted Jun 30, 2016, 7:38 PM by PISA THAILAND
 • การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมสำคัญอย่างไร ทรัพยากรการเรียนอย่างพอเพียงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง โอกาสในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ แต่การที่จะแปลงทรัพยากรให้ออกมาเป็นผลการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจาย ทร ...
  Posted Jun 2, 2016, 7:01 PM by PISA THAILAND
 • ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร ระบบโรงเรียนของประเทศที่ประสบความสำเร็จ (ประเทศคะแนนสูง) เน้นการยึดหลักปฏิบัติสามประการเกี่ยวกับครู ได้แก่ (1) เอาคนที่ดีที่สุดมาเป็นครู (2) เก็บครูที่ดีไว ...
  Posted May 11, 2016, 6:23 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 7. View more »


บทความ

Showing posts 1 - 3 of 8. View more »