Focus in PISA


Focus ประเด็นจาก PISA

 • PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2559)PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง รายงานประเด็นจากการประเมินผล PISA ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายของปี 2559 จึงจะเป ...
  Posted Nov 30, 2016, 6:46 PM by PISA THAILAND
 • การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง เผยแพร่ออนไลน์ 3 พฤศจิกายน 2559FOCUS ประเด็นจาก PISA , ฉบับที่ 11,  พฤศจิกายน 2559.การศึกษาเวียดนาม:  ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูงเวียดนามเพิ่งเข้าร ...
  Posted Nov 30, 2016, 5:28 PM by PISA THAILAND
 • ความเป็นธรรมทางการศึกษาเป็นอย่างไร ข้อมูลจากการวิจัยนานาชาติชี้ว่า ทรัพยากรการเรียนเป็นตัวแปรที่อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชี้ถึงอิทธิพลของภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐก ...
  Posted Oct 2, 2016, 8:34 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 12. View more »

เอกสารอื่นๆ

 • ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   ขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังส ...
  Posted Nov 23, 2016, 5:33 PM by PISA THAILAND
 • PISA in FOCUS: คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลหรือไม่? (2558) นักการศึกษาควรตระหนักถึงความสำคัญของความรู้สึกวิตกกังวลต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความวิตกกังวลมีความเกี่ยวข้องกับคะแนนคณิตศาสตร์ ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้น ...
  Posted May 11, 2016, 7:22 PM by PISA THAILAND
 • PISA in FOCUS: การจัดสรรทรัพยากรการเรียนอย่างเท่าเทียม สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร (2558) ระบบโรงเรียนในประเทศที่มีคะแนน PISA สูง จะสามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าโรงเรียนจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงหรือต่ำก็ตาม และการสนับสนุนโรงเร ...
  Posted May 11, 2016, 7:20 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 9. View more »
รายงาน PISA

Showing posts 1 - 3 of 26. View more »ข้อสอบ PISA ที่เผยแพร่ได้

 • ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 (2557) ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ การเล ...
  Posted May 11, 2016, 6:40 PM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให ...
  Posted May 11, 2016, 6:38 PM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คร ...
  Posted May 11, 2016, 6:33 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 7. View more »