ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like เป็นระบบเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

https://pisalike.ipst.ac.th

สสวท. ได้พัฒนาข้อสอบ PISA-Like วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA ที่เน้นการนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ของตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อสอบสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังจากผู้เรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว ระบบจะตรวจคำตอบโดยอัตโนมัติหรือมีคำอธิบายไว้สำหรับตรวจด้วยตนเอง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทั้ง Microsoft Internet Explorer (เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป) Mozilla Firefox (เวอร์ชั่น 32 ขึ้นไป) และ Google Chrome (เวอร์ชั่น 36 ขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม Google Chrome เป็นเว็บเบราเซอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด