ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย คำตอบและคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละคน รวมถึงข้อมูลการตอบจากแบบสอบถามสำหรับนักเรียนและแบบสอบถามสำหรับโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีคำตอบและคะแนนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในแต่ละรอบการประเมินด้วย นั่นคือ PISA 2003 มีการประเมินนวัตกรรมใหม่ คือ “การแก้ปัญหา (Problem Solving)” PISA 2015 มีการประเมินนวัตกรรมใหม่ คือ “การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)” PISA 2018 มีการประเมินนวัตกรรมใหม่ คือ “สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence)” และ PISA 2022 มีการประเมินนวัตกรรมใหม่ คือ “ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)”

PISA 2022

database: PISA2022_THA_Datafile.csv (40MB)
codebook: PISA2022_THA_Codebook.xlsx (600KB)


PISA 2018

database: PISA2018_THA_Datafile.csv (36MB)
codebook: PISA2018_THA_Codebook.xlsx (864KB)


PISA 2015

database: PISA2015_THA_Datafile.csv (33MB)
codebook: PISA2015_THA_Codebook.xlsx (691KB)


PISA 2012

database: PISA2012_THA_Datafile.csv (21MB)
codebook: PISA2012_THA_Codebook.xlsx (235KB)


PISA 2009

database: PISA2009_THA_Datafile.csv (15MB)
codebook: PISA2009_THA_Codebook.xlsx (224KB)


PISA 2006

database: PISA2006_THA_Datafile.csv (15MB)
codebook: PISA2006_THA_Codebook.xlsx (207KB)


PISA 2003

database: PISA2003_THA_Datafile.csv (12MB)
codebook: PISA2003_THA_Codebook.xlsx (140KB)


PISA 2000

database: PISA2000_THA_Datafile.csv (11MB)
codebook: PISA2000_THA_Codebook.xlsx (83KB)