[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 2/7

อินโฟกราฟฟิกฉบับนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “กรอบความคิดแบบเติบโต และแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 1/7

ศูนย์ PISA แห่งชาติ สสวท. ร่วมมือกับ กสศ. ได้ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการอ่านของนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะและความสามารถทางการอ่านของนักเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ

[INFOGRAPHICS] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นโยบายที่มีประสิทธิภาพ – โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ จากการประเมิน PISA 2018

Infographic ของรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร นโยบายที่มีประสิทธิภาพ – โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ จากการประเมิน PISA 2018

[INFOGRAPHICS] เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022

ดาวน์โหลด Infographic แสดงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าร่วม PISA 2022 ของประเทศไทย โดยรอบการประเมินนี้จะมีสัดส่วนข้อสอบที่ใช้ประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 60% ส่วนความฉลาดรู้ด้านการอ่านและความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จะมีข้อสอบอย่างละ 20%

[INFOGRAPHICS] ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA ในประเทศไทย

Infographic แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน PISA ในประเทศไทย โดยมี สสวท. ทําหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ (National Center) รับผิดชอบดําเนินงานวิจัยโปรแกรม PISA ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่ OECD กําหนด

[INFOGRAPHICS] ผลการประเมิน PISA 2018

Infographic สรุปผลการประเมิน PISA 2018 ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทยมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มที่ดีก็มี ได้แก่ การเพิ่มจำนวนขึ้นของนักเรียนไทยที่มีความสามารถระดับสูงในด้านด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มที่มีความสามารถต่ำกว่าระดับพื้นฐานมีจำนวนน้อยลง และนักเรียนที่ด้อยโอกาส สามารถทำคะแนนการอ่านอยู่ในกลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไป มีจำนวนถึง 13% มากกว่าค่าเฉลี่ย OECD (11%)

How does PISA work? (+บรรยายไทย v 2)

สสวท. ได้แก้ไขคำบรรยายไทยสำหรับคลิป How does PISA work? (+บรรยายไทย) ที่ได้เผยแพร่ไปก่อนหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงคำแปลภาษาไทยของ Programme for International Student Assessment ที่เปลี่ยนมาใช้คำแปลในภาษาไทยว่า โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ส่วน Literacy ที่เคยเผยแพร่เป็นภาษาไทยว่า การรู้เรื่อง จะเปลี่ยนมาใช้คำในภาษาไทยว่า ความฉลาดรู้

How does PISA work? (+บรรยายไทย)

สสวท. ได้จัดทำคำบรรยายไทยสำหรับคลิป “How does PISA work?” ซึ่งเผยแพร่ใน OECD Youtube channel เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนในโครงการ PISA ยิ่งขึ้น

ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA

เอกสารเผยแพร่โดย สสวท. มีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน การเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่าน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำโจทย์ปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การใหให้เหตุผล และการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหา อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน ในอันที่จะเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

1 2 3