[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 6/7

อินโฟกราฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “ความช่วยเหลือและสนับสนุนของพ่อแม่ และบทบาทด้านต่าง ๆ ของครู” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 5/7

อินโฟกราฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 4/7

อินโฟกราฟฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “การมีความเพลิดเพลินในการอ่าน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 3/7

อินโฟกราฟฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “การรู้กลวิธีในการอ่าน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย การรู้กลวิธีในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจและจดจำ เพื่อสรุปความ และเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 2/7

อินโฟกราฟฟิกฉบับนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “กรอบความคิดแบบเติบโต และแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 1/7

ศูนย์ PISA แห่งชาติ สสวท. ร่วมมือกับ กสศ. ได้ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการอ่านของนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะและความสามารถทางการอ่านของนักเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ

[INFOGRAPHICS] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นโยบายที่มีประสิทธิภาพ – โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ จากการประเมิน PISA 2018

Infographic ของรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร นโยบายที่มีประสิทธิภาพ – โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ จากการประเมิน PISA 2018

[INFOGRAPHICS] เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022

ดาวน์โหลด Infographic แสดงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าร่วม PISA 2022 ของประเทศไทย โดยรอบการประเมินนี้จะมีสัดส่วนข้อสอบที่ใช้ประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 60% ส่วนความฉลาดรู้ด้านการอ่านและความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จะมีข้อสอบอย่างละ 20%

[INFOGRAPHICS] ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA ในประเทศไทย

Infographic แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน PISA ในประเทศไทย โดยมี สสวท. ทําหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ (National Center) รับผิดชอบดําเนินงานวิจัยโปรแกรม PISA ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่ OECD กําหนด

1 2 3 4