PISA in FOCUS: ผลการประเมิน PISA ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

ความแตกต่างในความสามารถทางวิชาการระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไม่ได้เป็นเพราะความแตกต่างของความสามารถที่มีมาตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำและผู้วางนโยบายทางการศึกษา จึงควรร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างเพศในการศึกษา เพื่อให้ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายรู้ถึงศักยภาพแท้จริงที่ตนเองมี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่นักเรียนอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

วีดีทัศน์แนะนำเว็บไซต์และเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์

แผ่นพับการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

สสวท. ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA พื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เผยแพร่ออนไลน์ 24 ก.พ. 2558

การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะสามด้านได้แก่ การร้เูรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ได้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ใน PISA 2003 และ PISA 2012 โดยทั้งสองครั้ง เป็นการประเมินการใช้ทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง และเป็นการทำข้อสอบในเล่มแบทดสอบ แต่ PISA 2015 ได้เปลี่ยนมาเป็นการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) และทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการ PISA 2015 ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการ PISA 2015 ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015

“การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเมินในโครงการ PISA ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงการ ประเมินการ “อ่านออก” และ “เขียนได้” เท่านั้น ใน PISA 2015 จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นให้นักเรียนทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based) และจะจัดการประเมินในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015

แม้ว่าในการประเมินรอบต่อไปของ PISA 2015 ที่จะมีขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 จะไม่ได้เน้นการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักของการประเมิน แต่ด้วยรูปแบบการสอบที่เปลี่ยนไปของ PISA 2015 ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ (Computer based) นั้น ข้อสอบด้านนี้ก็มีจุดน่าสนใจอยู่หลายประเด็นจึงอยากชวนท่านผู้อ่านมาดูกันว่าแบบทดสอบคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 จะเป็นรูปแบบใด

การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015

การประเมินจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี ในแต่ละครั้งจะประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ให้น้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก และอีก 2 ด้านเป็นรอง โดยปัจจุบันเข้าสู่การประเมินผล PISA 2015 ซึ่งประเทศไทยจะจัดสอบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ในครั้งนี้เน้นการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ

1 2