ติดต่อเรา

PISA THAILAND

ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานชั่วคราว (สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2392 4021 (ต่อ 2160, 2159, 2158, 2169)
อีเมล pisa@ipst.ac.th
เว็บไซต์ https://pisathailand.ipst.ac.th