PISA THAILAND

ข่าวสาร

รายงาน PISA 2018 ฉบับสมบูรณ์ และข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก เผยแพร่แล้ว

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) และฝึกทำโจทย์มาใหม่จำนวน 5 เรื่อง จากตัวอย่างข้อสอบ PISA : สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก

ผลการประเมินสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก

นอกจากการประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการประเมินแล้ว ใน PISA 2018 ยังได้เพิ่มการประเมินมิติใหม่อีกด้านหนึ่ง นั่นคือ การประเมิน “สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก” ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเป็นความท้าทายสำหรับระบบการศึกษาในการสร้างเยาวชนให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตนให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม

การเลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสำหรับการประเมิน PISA 2021 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเครื่องมือและการเก็บข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับรอบการประเมินที่ผ่านมา จะมีการจัดสอบรอบ Field Trial ในปี ค.ศ. 2021 และสอบรอบ Main Survey ในปี ค.ศ. 2022

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022

PISA ได้พัฒนาข้อสอบเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน มีการนำเสนอข้อมูลของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกให้กับนักเรียน ดังตัวอย่างข้อสอบเรื่อง การใช้สมาร์ทโฟน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดเรียงข้อมูลและความสามารถในการคำนวณ เพื่อหาคำตอบ

บทความรายเดือน: Focus ประเด็นจาก PISA

บทความ: Focus ประเด็นจาก PISA

FAKE News กับความฉลาดรู้ด้านการอ่านของ PISA

โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ธรรมชาติของการอ่านได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การอ่านในโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น บางครั้งความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลก็อาจมาก่อนคุณภาพของข้อมูล สิ่งนี้จึงก่อให้เกิด “ข่าวปลอม” (FAKE News) หรือข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนจากความเป็นจริง ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ที่ความเชื่อหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลมีอิทธิพลในการกำหนดความเห็นของสาธารณชน

รายงานการประเมิน PISA และรายงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นักเรียนมีความพร้อมเพียงใดที่จะใช้ชีวิตในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน

บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับนี้ เป็นการนำเสนอว่านักเรียนได้รับการเตรียมพร้อมให้มีความสามารถเพียงใดที่จะอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมหรือสังคมวัฒนธรรมนานาชาติ โดย PISA ดำเนินการประเมินสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ซึ่งเน้นวัดความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกรวม ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติระหว่างวัฒนธรรมของนักเรียนอีกด้วย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นโยบายที่มีประสิทธิภาพ – โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ จากการประเมิน PISA 2018

บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับนี้เป็นการนำเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนของระบบการศึกษาจาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมิน PISA 2018 โดยการศึกษาวิจัยนี้เป็นการตรวจสอบว่า นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียน การลงทุนทางทรัพยากรการศึกษา การกำกับดูแลระบบการศึกษา และการวัดและการประเมินผลการศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันของผลการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนอย่างไร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินด้านการอ่านของนักเรียนไทยจากข้อมูล PISA 2018 ซึ่งผลการวิเคราะห์และข้อค้นพบที่ได้จะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่นำไปสู่การยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)

การประเมิน PISA 2018 เน้นการอ่านเป็นการประเมินหลักครั้งที่สามถัดจาก PISA 2000 และ PISA 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งรายงานฉบับนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA 2018
ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้

ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก PISA 2018 เรื่อง นโยบายด้านภาษา

ที่ประเทศอารมัต ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอุรมะซึ่งเป็นภาษาราชการ ขณะนี้ได้มีผู้ร่างกฎหมายกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาอุรมะได้เสนอนโยบายให้ทุกชั้นเรียนของโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในประเทศ

ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก PISA 2018 เรื่อง นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นักกีฬาแต่ละคนได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของประเทศของเขาหรือเธอบนเวทีนานาชาติ ซึ่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2016 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัยเข้าร่วมด้วย

ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก PISA 2018 เรื่อง เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม

อารียากำลังทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการผลิตเสื้อผ้า ในการค้นคว้าของเธอ เธอพบข้อมูลต่อไปนี้จากบล็อกหนึ่งที่เกี่ยวกับ “แฟชั่นที่รวดเร็ว”

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012

ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ เอกสารนี้จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน พิมพ์ครั้งที่ 2

ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจ

สื่ออื่น ๆ

[INFOGRAPHICS] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นโยบายที่มีประสิทธิภาพ – โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ จากการประเมิน PISA 2018

Infographic ของรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร นโยบายที่มีประสิทธิภาพ – โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ จากการประเมิน PISA 2018

[INFOGRAPHICS] เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022

ดาวน์โหลด Infographic แสดงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าร่วม PISA 2022 ของประเทศไทย โดยรอบการประเมินนี้จะมีสัดส่วนข้อสอบที่ใช้ประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 60% ส่วนความฉลาดรู้ด้านการอ่านและความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จะมีข้อสอบอย่างละ 20%

[INFOGRAPHICS] ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA ในประเทศไทย

Infographic แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน PISA ในประเทศไทย โดยมี สสวท. ทําหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ (National Center) รับผิดชอบดําเนินงานวิจัยโปรแกรม PISA ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่ OECD กําหนด

สถิติเว็บไซต์