ผลการประเมิน PISA 2022 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อหนังสือ

ผลการประเมิน PISA 2022 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผู้แต่ง

ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่จัดทำ

2567

เผยแพร่โดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


PISA 2022 เป็นรอบการประเมินที่เน้นด้านคณิตศาสตร์ และได้มีการปรับกรอบโครงสร้างการประเมินจาก PISA 2012 ที่เน้นด้านคณิตศาสตร์เช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทหรือสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินของ PISA ที่ทำแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอายุ 15 ปี ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัลแต่ยังคงสามารถวัดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนเทียบกับอดีตที่ผ่านมาได้


เอกสารอ้างอิง
OECD (2023a), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education , PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/53f23881-en.
OECD (2023b), PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption , PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a97db61c-en.
OECD (2023c), PISA 2022 Results: Factsheets Thailand , https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results/webbooks/dynamic/pisa-country-notes/6138f4af/pdf/thailand.pdf.


ดาวน์โหลด (PDF, 2MB, ฉบับแก้ไข 12 ก.พ. 2567)