เกี่ยวกับเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินงานโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล[1] (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ในประเทศไทยในฐานะศูนย์แห่งชาติ (National Center) ซึ่งดำเนินงานด้านกระบวนการวิจัยเป็นหลักและให้ข้อมูลเชิงนโยบายที่ได้จากผลการประเมิน PISA แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

สสวท. รับผิดชอบดำเนินงานวิจัย PISA ตามข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) โดยประสานงานเพื่อดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อมูลจากการประเมินผล PISA จึงเป็นประโยชน์แก่องค์กรดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เพื่อการแก้ไขจุดอ่อนและการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งในระบบการศึกษาของแต่ละองค์กร

ในการนี้ สสวท. ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไว้ ณ โอกาสนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะทำงานโปรแกรม PISA

1. รศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล– ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
– รองประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
– คณะกรรมการในสภาบริหารของโปรแกรม PISA (PISA Governing Board)
2. ดร. สุพัตรา ผาติวิสันติ์– รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. นางธันยากานต์ กุลศุภกร– ผู้อำนวยการสาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
4. นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์– ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
– ผู้จัดการโปรแกรม PISA (PISA National project manager)
5. นางสุชาดา ปัทมวิภาต– ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 
6. นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ– ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 
7. ดร.พุดเตย ตาฬวัฒน์– นักวิชาการอาวุโส สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 
8. นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา– นักวิชาการ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 
 1. รศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล
  • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • รองประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
  • คณะกรรมการในสภาบริหารของโปรแกรม PISA (PISA Governing Board)
 2. ดร. สุพัตรา ผาติวิสันติ์
  • รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 3. นางธันยากานต์ กุลศุภกร
  • ผู้อำนวยการสาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 4. นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
  • ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
  • ผู้จัดการโปรแกรม PISA (PISA National project manager)
 5. นางสุชาดา ปัทมวิภาต
  • ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 6. นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
  • ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 7. ดร.พุดเตย ตาฬวัฒน์
  • นักวิชาการอาวุโส สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 8. นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา
  • นักวิชาการ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

[1] ตามเอกสารที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว ใช้คำว่า “โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ”