เกี่ยวกับเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินงานโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล[1] (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ในประเทศไทยในฐานะศูนย์แห่งชาติ (National Center) ซึ่งดำเนินงานด้านกระบวนการวิจัยเป็นหลักและให้ข้อมูลเชิงนโยบายที่ได้จากผลการประเมิน PISA แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

สสวท. รับผิดชอบดำเนินงานวิจัย PISA ตามข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) โดยประสานงานเพื่อดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อมูลจากการประเมินผล PISA จึงเป็นประโยชน์แก่องค์กรดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เพื่อการแก้ไขจุดอ่อนและการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งในระบบการศึกษาของแต่ละองค์กร

ในการนี้ สสวท. ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไว้ ณ โอกาสนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะทำงานโปรแกรม PISA

1. รศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล– ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
– เลขานุการคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
– คณะกรรมการในสภาบริหารของโปรแกรม PISA (PISA Governing Board)
2. ดร. สุพัตรา ผาติวิสันติ์– รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. นางธันยากานต์ กุลศุภกร– ผู้อำนวยการสาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
4. นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์– ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
– ผู้จัดการโปรแกรม PISA (PISA National project manager)
5. นางสุชาดา ปัทมวิภาต– ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 
6. นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ– ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 
7. นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา– นักวิชาการ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 
 1. รศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล
  • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • เลขานุการคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
  • คณะกรรมการในสภาบริหารของโปรแกรม PISA (PISA Governing Board)
 2. ดร. สุพัตรา ผาติวิสันติ์
  • รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 3. นางธันยากานต์ กุลศุภกร
  • ผู้อำนวยการสาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 4. นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
  • ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
  • ผู้จัดการโปรแกรม PISA (PISA National project manager)
 5. นางสุชาดา ปัทมวิภาต
  • ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 6. นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
  • ผู้ชำนาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
  • นักวิชาการอาวุโส สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.
 7. นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา
  • นักวิชาการ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

[1] ตามเอกสารที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว ใช้คำว่า “โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ”