เกี่ยวกับเรา

PISA THAILAND เป็นหน่วยงานย่อยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อศูนย์ดำเนินงานโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) สำหรับประเทศไทย โดยประสานงานเพื่อดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลจากการประเมินผล PISA จึงเป็นประโยชน์แก่องค์กรดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เพื่อการ แก้ไขจุดอ่อนและการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งในระบบการศึกษาของแต่ละองค์กร

ในการนี้ สสวท. ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงศึกษาธิการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไว้ ณ โอกาสนี้

ประเทศไทยเข้าร่วม PISA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (PISA 2000) และดำเนินการต่อเนื่องทุกสามปี ขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงาน PISA 2018 ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินจากการทำข้อสอบในเล่มแบบทดสอบเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ ด้วยรูปแบบการประเมินที่เปลี่ยนไปของ PISA 2018 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นศูนย์แห่งชาติของ PISA จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่เรียกว่า “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่” เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ซึ่ง OECD เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และอนุญาตให้เผยแพร่ได้ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทาง https://pisaitems.ipst.ac.th

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบ PISA ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของ OECD PISA Test ที่ http://www.oecd.org/pisa/test

นอกจากระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้ว PISA THAILAND ยังมีเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ได้แก่ รายงาน PISA ข้อสอบที่เผยแพร่ได้ของ PISA (ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์) สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อนำเสนอ และบทความเกี่ยวกับโครงการ PISA โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://pisathailand.ipst.ac.th

สสวท. ยังได้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเข้าใช้งานระบบนี้ได้ทาง https://pisalike.ipst.ac.th

และระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS) ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015 สามารถเข้าใช้งานระบบนี้ได้ทาง https://cps.ipst.ac.th