OECD เผยแพร่หนังสือเรื่อง Thinking outside the box: The PISA 2022 Creative Thinking Assessment

นักการศึกษาส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถนะสำคัญที่เยาวชนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต และหลายปีที่ผ่านมากรอบการศึกษาหรือการจัดอันดับทักษะทางการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่อนาคตเกือบทั้งหมดต่างให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ในอันดับต้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การประเมิน PISA ที่ดำเนินงานโดย OECD จึงได้ทำการประเมินแบบใหม่ที่ได้รวบรวมการวัดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน PISA 2022 นี้

ทั้งนี้ การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ PISA 2022 ได้วัดความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แนวคิด ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นการแสดงออกถึงจินตนาการที่เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ หากท่านสนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oecd.org/pisa/innovation/creative-thinking/