OECD เผยแพร่หนังสือด้านการศึกษา

OECD มีโครงการศึกษาวิจัยทางการศึกษาหลายโครงการ  และได้เผยแพร่หนังสือทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย สามารถเข้าไปอ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ OECD iLibrary