สะท้อนประเด็นจากผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน

ชื่อเรื่อง

สะท้อนประเด็นจากผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน

ชื่อผู้แต่ง

นันทวัน สมสุข, สุชาดา ปัทมวิภาต

เผยแพร่ที่

นิตยสาร สสวท. ปีที่ 50 ฉบับที่ 237 กรกฎาคม – สิงหาคม 2565, หน้า 50-54, https://emagazine.ipst.ac.th/237/50/


การประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ของ PISA ต่างจากการประเมินการอ่านทั่วไปที่มักเข้าใจว่าเป็นเพียงการวัดการอ่านออกเขียนได้ แต่ PISA มีมุมมองเรื่องความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ในแง่การแสดงความสามารถที่กว้างขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับสาระข้อมูลที่ได้อ่าน ผู้อ่านต้องสามารถค้นหาและรู้ตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการเข้าใจสิ่งที่อ่านและบูรณาการเข้ากับความรู้เดิม ตรวจสอบและประเมินมุมมองของผู้เขียนและตัดสินใจว่าสิ่งที่อ่านนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ หรือเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือไม่ ทั้งนี้ จากผลการประเมิน PISA 2018 พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่การประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2018 ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การยกระดับความสามารถทางการอ่านของนักเรียนจึงถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับระบบการศึกษาไทย


ดาวน์โหลด (PDF, 1.1MB)