โครงการ PISA ประเทศไทย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110โทรศัพท์ 0 2392 4021 (ต่อ 2303) 
โทรสาร  0 2382 3240  

รายชื่อบุคลากรตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ภายใน
นางนันทวัน สมสุขผู้ชำนาญ2303
นางสุชาดา ปัทมวิภาตผู้ชำนาญ2303
นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ผู้ชำนาญ2303
นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะผู้ชำนาญ2303