FOCUS ประเด็นจาก PISA
 

การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ : PISA วัดอย่างไร

posted Dec 26, 2017, 11:48 PM by PISA THAILAND   [ updated Dec 26, 2017, 11:50 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 25 (มกราคม 2561) 

การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ : PISA วัดอย่างไร 

ระบบการศึกษาสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สร้างโอกาสให้มีการทำงานร่วมกันตามธรรมชาติ พัฒนาทักษะทางสังคม และเจตคติเชิงบวกต่อการทำงานร่วมกัน การปลูกฝังความสัมพันธ์เชิงบวกในโรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียน โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมเชิงสังคมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์และความผูกพันกับโรงเรียน ให้การฝึกอบรมครูในด้านการจัดการห้องเรียน และนำการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมาใช้เพื่อป้องกันการเกิดอันธพาลในโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยได้เพราะการทำงานร่วมกันเริ่มต้นได้ที่บ้าน


... อ่านต่อ

ประเทศไหนได้ประโยชน์จาก PISA

posted Nov 30, 2017, 6:05 PM by PISA THAILAND   [ updated Nov 30, 2017, 6:06 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 24 (ธันวาคม 2560)  

ประเทศไหนได้ประโยชน์จาก PISA  

ระบบโรงเรียนที่ได้ประโยชน์จาก PISA คือ ระบบที่ระดับนโยบายตอบสนองรายงานผลการประเมินอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในประเทศคะแนนต่ำ หลายประเทศมีการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และได้เห็นผลการพัฒนาว่าทำให้นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะยังไปไม่ถึงความเป็นเลิศก็ตาม ประเทศที่เคยมีคะแนนใกล้เคียงกับไทยก็หนีห่างออกไป ประเทศที่เคยมีคะแนนต่ำกว่าก็ยกระดับขึ้นอย่างมีทีท่าว่าอาจะแซงได้ในอนาคตอันใกล้ แต่ระบบโรงเรียนของไทย นอกจากไม่อยู่คงที่แล้วยังถดถอยลงอีกด้วย ระบบโรงเรียนไทยได้มีการพัฒนาให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาโดยถ้วนหน้า แต่การเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ประกันความสำเร็จในเชิงคุณภาพของการเรียนรู้ อีกทั้งบทเรียนจากประเทศอื่นและในไทยเองก็ชี้ว่าเงินไม่ใช่ตัวนำไปสู่ความสำเร็จแต่การใช้เงินอย่างคุ้มค่าต่างหากที่สำคัญกว่า เป้าหมายที่นานาชาติยอมรับและพยายามไปให้ถึงคือการเปลี่ยนแปลงจาก “การเข้าถึงการศึกษา” ไปสู่ “การเข้าถึงและเรียนรู้” ที่จะเป็นหลักประกันว่าชาติได้ปรับปรุงการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนในชาติ

การสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

posted Oct 31, 2017, 8:02 PM by PISA THAILAND   [ updated Oct 31, 2017, 8:02 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 23 (พฤศจิกายน 2560)  

การสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

ความคาดหวังต่ออาชีพการงานในอนาคตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการประเมินวิทยาศาสตร์ ในเกือบทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจความคาดหวังจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผลการวิจัยชี้ว่าในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการประเมินสูง นักเรียนมากกว่าครึ่งต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ดังนั้นถ้าชาติต้องการเร่งการยกระดับการงานอาชีพเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งการยกระดับจำเป็นต้องมีการสนับสนุนตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรจำกัด อยู่เฉพาะกับโรงเรียนที่ได้เปรียบทั้งทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนและของโรงเรียน แต่ต้องทำสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ เพราะประเทศชาติได้เน้นย้ำความจำเป็นในด้านเทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิทัลเทคโนโลยี แต่นักเรียนที่คาดหวังว่าจะทำงานทางด้านนี้มีน้อยมาก การสร้างมวลชนทางด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่ระบบการศึกษาต้องมองไกลให้ถึงอนาคต


วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยกับนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย

posted Oct 1, 2017, 11:41 PM by PISA THAILAND   [ updated Oct 1, 2017, 11:42 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 22 (ตุลาคม 2560) 

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยกับนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยยังล้าหลังประเทศอื่น โดยเฉพาะในเอเชียด้วยกัน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสูงมีน้อยมาก ผลการประเมินยังชี้ถึงช่องที่กว้างของความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่นักเรียนวัยเดียวกันแสดงว่ารู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างเทียบเท่าการเรียนที่ต่างกันหลายปี ซึ่งเป็นอันตรายต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติเพราะในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการประเมินสูงเท่านั้นที่ต้องการทำงานด้านนี้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนต่ำทำให้ความต้องการทำงานในด้านนี้มีน้อย จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หากต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต เพราะการมีผลการเรียนที่ดีในวิชาใดเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการเลือกอาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

posted Sep 3, 2017, 10:50 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 3, 2017, 10:50 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 21 (กันยายน 2560)  

การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้  

อำนาจอิสระและความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรมีผลต่อการยกระดับผลงานขององค์กร เช่นเดียวกันกับในการศึกษา ข้อมูลชี้ว่าอำนาจการตัดสินใจด้านหลักสูตรและการสอน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการเรียนรู้ แต่คะแนนที่สูงนั้นต้องเชื่อมโยงกับนโยบายการควบคุมคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาด้วย นอกจากนี้อำนาจอิสระยังมีความสัมพันธ์การปฏิบัติภาระหน้าที่ให้โรงเรียนเป็นที่ไว้วางใจด้วยตัวแปรจากระบบโรงเรียนที่ส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้

posted Jul 31, 2017, 11:22 PM by PISA THAILAND   [ updated Jul 31, 2017, 11:26 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 20 (สิงหาคม 2560)  

ตัวแปรจากระบบโรงเรียนที่ส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้

การที่นักเรียนมีผลการประเมินต่ำมีเหตุปัจจัยประกอบหลายอย่างที่ PISA ได้เสนอให้เห็นแล้วว่า ระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จนั้นทำกันอย่างไร การที่นักเรียนมีผลการเรียนรู้ต่ำมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดการและแนวปฏิบัติในระบบซึ่งข้อมูลได้ชี้แนะว่า การจัดการแบบใดส่งผลทางบวกหรือไม่ แต่นโยบายแนวปฏิบัติในระบบโรงเรียนไทยมักยึดแนวที่ไม่ส่งผลทางบวกมากนัก ความพยายามในการยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนจึงอาจจะส่งผลช้า อีกทั้งการยกระดับการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่ที่การแก้หลักสูตร ไม่ว่าจะแก้หลักสูตรอย่างไร ถ้ายังยึดแนวปฏิบัติแบบเดิม ๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก


จุดอ่อนในระบบการศึกษาไทย

posted Jul 5, 2017, 6:43 PM by PISA THAILAND   [ updated Jul 5, 2017, 6:44 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 19 (กรกฎาคม 2560)  

จุดอ่อนในระบบการศึกษาไทย

ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อสิบปีที่แล้วยังคงมีคะแนนต่ำและคงที่ ผลการวิจัยชี้ถึงหลายตัวแปรทางระบบโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนที่ต่ำ เป็นต้นว่า (1) ความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมทางการศึกษา เป็นตัวแปรสำคัญที่มีต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งระบบ ระบบที่นักเรียนมีคะแนนสูงมักมีความเท่าเทียมทางการศึกษาสูง (2) ในระบบโรงเรียนไทยมีแนวปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการเรียนรู้ (3) เวลาเรียนวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนน แต่เวลาเรียนพิเศษนอกเวลามีความสัมพันธ์เชิงลบกับคะแนน นอกจากนั้นข้อมูลยังชี้ด้วยว่า เวลาที่ใช้ทำการบ้านมาก ๆ ไม่เป็นผลดีกับการเรียน (4) ครูดีคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด ไม่มีอะไรที่ทดแทนครูดีได้ ดังนั้น ระบบจึงจำเป็นต้องหาทางดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาสู่อาชีพครู และต้องรักษาครูดีไว้ในระบบ

PISA กับประเทศไทย: ความจริงที่ต้องยอมรับ

posted Jun 6, 2017, 1:21 AM by PISA THAILAND   [ updated Jun 6, 2017, 1:21 AM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 18 (มิถุนายน 2560)  

PISA กับประเทศไทย: ความจริงที่ต้องยอมรับ

ต้องยอมรับความจริงว่า คุณภาพการศึกษาไทยยังห่างไกลความเป็นเลิศ การแก้ไขปรับปรุงจึงเป็นเรื่องรีบด่วน ผลการวิจัยที่ชี้ ความอ่อนด้อยน่าจะเป็นจุดเริ่มของการแก้ไขที่ถูกจุดทั้งในด้านการจัดการทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมการไม่คิด เชิงวิพากษ์วิจารณ์ ความนิยมในการที่ต้องให้ผู้อื่นบอก การกวดวิชาก็เป็นผลพวงจากความนิยมนี้ ตัวแปรเหล่านี้ ผลการวิจัยชี้ชัดว่า ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพการศึกษาประเด็นหลักจากผลการประเมิน PISA 2015

posted Apr 30, 2017, 7:46 PM by PISA THAILAND   [ updated Apr 30, 2017, 7:47 PM ]
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 17 (พฤษภาคม 2560)  

ประเด็นหลักจากผลการประเมิน PISA 2015

สำหรับค่าเฉลี่ยของประเทศไทย พบว่า นักเรียนที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีประมาณ 20% แต่ที่ต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมีน้อย (4%) ส่วนมากต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (14%) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยิ่งมีน้อย (1.4%) ซึ่งความต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของไทยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ PISA 2006 (ลดลง 8%) ส่วนความต้องการทำงานวิทยาศาสตร์ด้านอื่นก็ลดลงเล็กน้อย ตัวเลขนี้อาจชี้แนวโน้มถึงอนาคตของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติที่อาจจะถดถอยอยู่บ้าง แต่กลุ่มนักเรียนที่มีผลการประเมินสูง มีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่ง (49%) ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หากต้องการเร่งยกระดับการทำงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการมีผลการเรียนที่ดีเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการเลือกอาชีพในอนาคต สำหรับด้านความแตกต่างระหว่างเพศ นักเรียนหญิงที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีมากเป็นสองเท่าของนักเรียนชายซึ่งสวนทางกับแนวโน้มของประเทศอื่น ๆ

ข้อมูลและผลการวิจัยของ PISA ได้มาอย่างไร

posted Apr 6, 2017, 6:39 PM by PISA THAILAND   [ updated Apr 7, 2017, 2:22 AM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 16 (เมษายน 2560)  

ข้อมูลและผลการวิจัยของ PISA ได้มาอย่างไร 

PISA เป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ก็ยังมีลักษณะเช่นเดียวกับงานวิจัยอื่น ๆ นั่นคือ ต้องมีการตั้งสมมติฐานและมีข้อจำกัด ทั้งในการดำเนินงานและการตีความผลการวิจัย การนำผลการประเมิน PISA ไปใช้ในระดับนโยบายจึงควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคำนึงถึงข้อจำกัดที่มีด้วย
1-10 of 25