FOCUS ประเด็นจาก PISA
 

PISA กับประเทศไทย: ความจริงที่ต้องยอมรับ

posted Jun 6, 2017, 1:21 AM by PISA THAILAND   [ updated Jun 6, 2017, 1:21 AM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 18 (มิถุนายน 2560)  

PISA กับประเทศไทย: ความจริงที่ต้องยอมรับ

ต้องยอมรับความจริงว่า คุณภาพการศึกษาไทยยังห่างไกลความเป็นเลิศ การแก้ไขปรับปรุงจึงเป็นเรื่องรีบด่วน ผลการวิจัยที่ชี้ ความอ่อนด้อยน่าจะเป็นจุดเริ่มของการแก้ไขที่ถูกจุดทั้งในด้านการจัดการทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมการไม่คิด เชิงวิพากษ์วิจารณ์ ความนิยมในการที่ต้องให้ผู้อื่นบอก การกวดวิชาก็เป็นผลพวงจากความนิยมนี้ ตัวแปรเหล่านี้ ผลการวิจัยชี้ชัดว่า ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพการศึกษาประเด็นหลักจากผลการประเมิน PISA 2015

posted Apr 30, 2017, 7:46 PM by PISA THAILAND   [ updated Apr 30, 2017, 7:47 PM ]
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 17 (พฤษภาคม 2560)  

ประเด็นหลักจากผลการประเมิน PISA 2015

สำหรับค่าเฉลี่ยของประเทศไทย พบว่า นักเรียนที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีประมาณ 20% แต่ที่ต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมีน้อย (4%) ส่วนมากต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (14%) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยิ่งมีน้อย (1.4%) ซึ่งความต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของไทยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ PISA 2006 (ลดลง 8%) ส่วนความต้องการทำงานวิทยาศาสตร์ด้านอื่นก็ลดลงเล็กน้อย ตัวเลขนี้อาจชี้แนวโน้มถึงอนาคตของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติที่อาจจะถดถอยอยู่บ้าง แต่กลุ่มนักเรียนที่มีผลการประเมินสูง มีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่ง (49%) ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หากต้องการเร่งยกระดับการทำงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการมีผลการเรียนที่ดีเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการเลือกอาชีพในอนาคต สำหรับด้านความแตกต่างระหว่างเพศ นักเรียนหญิงที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีมากเป็นสองเท่าของนักเรียนชายซึ่งสวนทางกับแนวโน้มของประเทศอื่น ๆ

ข้อมูลและผลการวิจัยของ PISA ได้มาอย่างไร

posted Apr 6, 2017, 6:39 PM by PISA THAILAND   [ updated Apr 7, 2017, 2:22 AM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 16 (เมษายน 2560)  

ข้อมูลและผลการวิจัยของ PISA ได้มาอย่างไร 

PISA เป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ก็ยังมีลักษณะเช่นเดียวกับงานวิจัยอื่น ๆ นั่นคือ ต้องมีการตั้งสมมติฐานและมีข้อจำกัด ทั้งในการดำเนินงานและการตีความผลการวิจัย การนำผลการประเมิน PISA ไปใช้ในระดับนโยบายจึงควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคำนึงถึงข้อจำกัดที่มีด้วย
นักเรียนไทยล้าหลังเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน

posted Mar 2, 2017, 10:57 PM by PISA THAILAND   [ updated Mar 2, 2017, 10:59 PM ]
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 15 (มีนาคม 2560)  

นักเรียนไทยล้าหลังเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน
 
ผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015 เปิดเผยว่า นักเรียนไทยมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสิงคโปร์ซึ่งมีผลการประเมินต่างกับไทยแบบสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสิงคโปร์กับไทยแล้วก็ห่างกันสุดขั้วเช่นกัน สิงคโปร์มีค่า GDP สูงกว่าไทยประมาณสิบเท่า แต่เมื่อคำนวณเปรียบเทียบเป็นค่าอำนาจการซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) แล้ว GDP per capita ของสิงคโปร์ยังสูงกว่าไทยมากกว่าห้าเท่า (ค่าเงินที่อ้างถึงต่อไปนี้ได้เทียบเป็นค่าอำนาจการซื้อ PPP ทั้งสิ้น) ความแตกต่างนี้จึงทำให้ระบบโรงเรียนไทยมีข้ออ้างได้ว่าไม่ต้องกังวลกับผลการประเมินของนักเรียนสิงคโปร์มากนักเพราะสิงคโปร์มีต้นทุนมากกว่าหลายเท่า ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย

posted Jan 31, 2017, 7:27 PM by PISA THAILAND   [ updated Jan 31, 2017, 7:42 PM ]

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 14 (กุมภาพันธ์ 2560) 

ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย 

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นแพทย์ หรือวิศวกรเท่านั้น เยาวชนทุกคนควรต้องเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และที่มาแห่งความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพและเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด ผลการประเมิน PISA 2015 ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างกันของการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และความคาดหวังที่จะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของเยาวชนสามารถชี้นัยอะไรต่อระดับนโยบาย

การอ่านดิจิทัล: นักเรียนไทยพร้อมหรือยัง?

posted Jan 4, 2017, 9:33 PM by PISA THAILAND   [ updated Jan 4, 2017, 10:19 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 13 (มกราคม 2560) 

การอ่านดิจิทัล: นักเรียนไทยพร้อมหรือยัง?

การประเมิน PISA 2018 จะเป็นการประเมินระบบดิจิทัลทั้งหมด โดยมีการอ่านเป็นการประเมินหลัก แต่คราวนี้ไม่ใช่การอ่านสื่อแบบดั้งเดิม แต่จะเป็นการอ่านจากสื่อดิจิทัล (Digital Reading) ซึ่งเชื่อว่าแม้นักเรียนไทยบางส่วนจะคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นชิน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านสื่อแบบดั้งเดิมหรือสื่อดิจิทัล แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือกันอย่างไร

PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

posted Nov 30, 2016, 6:45 PM by PISA THAILAND   [ updated Nov 30, 2016, 6:46 PM ]FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2559)

PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

รายงานประเด็นจากการประเมินผล PISA ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายของปี 2559 จึงจะเป็นการขมวดประเด็นที่ได้พยายามนำเสนอมาในฉบับก่อน ๆ (FOCUS ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 1 – 11) ที่ได้ชี้ถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ให้เห็นว่า คุณภาพการศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยเลยขึ้นกับตัวแปรด้านบริหารจัดการในระบบ และการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียน เช่น การจัดการด้านครู ทรัพยากรเวลาเรียน และสิ่งแวดล้อมด้านอื่น เช่น ระเบียบวินัย ความเป็นธรรมทางการศึกษา (Equity) และได้นำเสนอตัวอย่างวิธีการจัดการและสิ่งแวดล้อมจากระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวแปรเหล่านั้นควรได้รับการทบทวนในการที่จะปรับปรุงการศึกษาครั้งใหม่ ซึ่งระบบฯ จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติดังที่เคยชินมานานอ่านต่อ...การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

posted Nov 2, 2016, 2:44 AM by PISA THAILAND   [ updated Nov 30, 2016, 5:28 PM ]


เผยแพร่ออนไลน์ 3 พฤศจิกายน 2559

FOCUS ประเด็นจาก PISA , ฉบับที่ 11,  พฤศจิกายน 2559.

การศึกษาเวียดนาม:  ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

เวียดนามเพิ่งเข้าร่วมการประเมินผล PISA 2012 เป็นครั้งแรก แต่ผลปรากฏว่าเวียดนามได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของระบบโรงเรียน (PISA นิยามระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ คือ มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD) ใน PISA 2012 มีประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายได้ต่ำ (มี GDP ต่ำกว่า 10,000 USD, PPPs ข้อมูลของปี ค.ศ.2010) เข้าร่วมโครงการเพียงไม่กี่ประเทศ และแม้ว่าแนวโน้มโดยทั่วไปพบว่า ผลการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับค่า GDP และค่าใช้จ่ายทางการศึกษา แต่สำหรับเวียดนามไม่เป็นไปตามแนวโน้มนั้นความเป็นธรรมทางการศึกษาเป็นอย่างไร

posted Oct 2, 2016, 8:27 PM by PISA THAILAND   [ updated Oct 2, 2016, 8:34 PM ]ข้อมูลจากการวิจัยนานาชาติชี้ว่า ทรัพยากรการเรียนเป็นตัวแปรที่อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชี้ถึงอิทธิพลของภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการเรียนรู้ แต่การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม สามารถลดอิทธิพลของตัวแปรนี้ลงได้ ความเป็นธรรมทางการศึกษา มิได้มีความหมายถึงการให้ทรัพยากรที่เท่ากันหมด เพราะว่าการให้ที่เท่ากันไม่ได้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เพราะคนที่มีต้นทุนเดิมมากยังคงมีมากเหนือคนอื่นอยู่ดี และคนที่มีต้นทุนเดิมน้อยก็ยังมีน้อยเหมือนเดิม และคนที่มีมากกลับได้สิ่งที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่ได้ต้องการ ในขณะที่คนที่มีต้นทุนน้อยยังไม่พอประทังแม้เพียงให้เกิดความเพียงพอ ระบบที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ทอดทิ้งนักเรียนกลุ่มด้อยเปรียบ แต่ให้การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม ซึ่งทำให้นักเรียนที่เสียเปรียบมีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนกลุ่มอื่น ดังนั้น ส่วนหนึ่งในความพยายามยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน จึงต้องพิจารณาถึงแนวปฏิบัติด้านนี้ด้วย นั่นคือ การสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนที่ยากจน และที่อยู่ในพื้นที่ประชากรศาสตร์ที่ด้อยเปรียบกว่าด้านสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ


นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสือกันอย่างไร

posted Aug 31, 2016, 9:26 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 1, 2016, 12:05 AM ]จาก “Focus ประเด็นจาก PISA” ฉบับที่ 8 เรื่องประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก ได้อ้างถึงระบบการศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกสองระบบ คือ ระบบของฟินแลนด์กับของเกาหลีใต้ และได้ให้สาระเรื่องระบบการศึกษาของฟินแลนด์แล้วในฉบับดังกล่าว ฉบับนี้จึงให้เป็นสาระเรื่องระบบการศึกษาของเกาหลีใต้บ้าง


1-10 of 18