pisa

ความรู้และทักษะของเยาวชนไทยสำหรับโลกวันพรุ่งนี้ รายงานสรุปเพื่อการบริหาร

องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ได้ริเริ่มโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก สำหรับประเทศไทยแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD แต่ได้ขอเข้าร่วมโครงการประเมินผลดังกล่าว ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะหาคำตอบให้กับระบบการศึกษาไทย

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์

“ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ: PISA และ TIMSS” ได้นำเสนอหลักการกรอบโครงสร้าง ตลอดจนตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ ของทั้งสองโครงการนี้ โดยข้อสอบในแต่ละข้อนั้น ระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก (TIMSS 2003 ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมโครงการจึงไม่มีข้อมูล)

ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจ

ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน

ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 2/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015

“การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเมินในโครงการ PISA ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงการ ประเมินการ “อ่านออก” และ “เขียนได้” เท่านั้น ใน PISA 2015 จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นให้นักเรียนทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based) และจะจัดการประเมินในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015

แม้ว่าในการประเมินรอบต่อไปของ PISA 2015 ที่จะมีขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 จะไม่ได้เน้นการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักของการประเมิน แต่ด้วยรูปแบบการสอบที่เปลี่ยนไปของ PISA 2015 ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ (Computer based) นั้น ข้อสอบด้านนี้ก็มีจุดน่าสนใจอยู่หลายประเด็นจึงอยากชวนท่านผู้อ่านมาดูกันว่าแบบทดสอบคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 จะเป็นรูปแบบใด

การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015

การประเมินจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี ในแต่ละครั้งจะประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ให้น้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก และอีก 2 ด้านเป็นรอง โดยปัจจุบันเข้าสู่การประเมินผล PISA 2015 ซึ่งประเทศไทยจะจัดสอบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ในครั้งนี้เน้นการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ

การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ PISA 2015FT

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 1/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

1 7 8 9 10