OECD ได้เผยแพร่กรอบการประเมินคณิตศาสตร์ของ PISA 2021

ทาง OECD ได้ทำการเผยแพร่กรอบการประเมินคณิตศาสตร์ของ PISA 2021 ในรูปแบบ Interactive แล้ว สามารถเข้าไปศึกษาและอ่านรายละเอียดได้ที่ https://pisa2021-maths.oecd.org

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Vice-Chair ของ PISA Governing Board

ในการประชุม PISA Governing Board ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศสมาชิกและได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน (Vice-Chair) ของ PISA Governing Board ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนดำเนินงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการโครงการ PISA เพื่อบริหารงานโครงการ PISA

ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ โครงการ PISA 2015

PISA THAILAND จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการ PISA 2015 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักโครงการ PISA 2015 ให้แก่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

วีดีทัศน์แนะนำเว็บไซต์และเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 2/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ PISA 2015FT

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 1/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

การประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน PISA

สสวท. ได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย