การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 2/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของโครงการ และขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายจากคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากทั้งสองโครงการจะดําเนินการเก็บข้อมูลหลักในปี พ.ศ.2558 โดย

TIMSS 2015 เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 9 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 และ PISA 2015 เก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2558