การประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน PISA

สสวท. ได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมการประเมิน PISA ของประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุม