ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ โครงการ PISA 2015

PISA THAILAND จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการ PISA 2015 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักโครงการ PISA 2015 ให้แก่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมประชุมจำนวน 273 โรงเรียน จากทุกสังกัดการศึกษา ทั่วประเทศ