ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Vice-Chair ของ PISA Governing Board

ในการประชุมสภาบริหารของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) หรือ PISA Governing Board ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศสมาชิกและได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน (Vice-Chair) ของ PISA Governing Board ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนดำเนินงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการโครงการ PISA เพื่อบริหารงานโครงการ PISA

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ตอบรับเป็นสมาชิกสมทบ (Associate Member) ใน PISA Governing Board ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของ PISA Governing Board ถือเป็นการเข้าร่วมในคณะทำงานของ OECD ในระดับที่สูงที่สุดสำหรับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ OECD อีกด้วย