การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 1/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 1/ 2557  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ และขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายจากคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์