การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ PISA 2015FT

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015)  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการจัดสอบสำหรับการทดลองใช้เครื่องมือ (Field Trial) PISA 2015 ในการนี้ มีผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการประชุม จำนวน 41 โรงเรียน จากทุกสังกัดทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการประชุม