OECD ได้เผยแพร่กรอบการประเมินคณิตศาสตร์ของ PISA 2021

ทาง OECD ได้ทำการเผยแพร่กรอบการประเมินคณิตศาสตร์ของ PISA 2021 ในรูปแบบ Interactive แล้ว สามารถเข้าไปศึกษาและอ่านรายละเอียดได้ที่ https://pisa2021-maths.oecd.org

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Vice-Chair ของ PISA Governing Board

ในการประชุม PISA Governing Board ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศสมาชิกและได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน (Vice-Chair) ของ PISA Governing Board ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนดำเนินงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการโครงการ PISA เพื่อบริหารงานโครงการ PISA

ผลการประเมิน PISA 2015 ด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS)

สำหรับประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 436 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 500 คะแนน) โดยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนน 559 คะแนนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มบนสุดห้าอันดับแรก (Top 5) และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนน 520 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD

ผลการประเมิน PISA 2015

PISA 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ สำหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี จำนวน 8,249 คน ใน 273 โรงเรียนของทุกสังกัดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบทดสอบที่ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน

รายงานการวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่รายงานวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย โดย ดร.สุนีย์ คล้ายนิล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ สสวท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ฉบับ

ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ โครงการ PISA 2015

PISA THAILAND จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการ PISA 2015 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักโครงการ PISA 2015 ให้แก่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

วีดีทัศน์แนะนำเว็บไซต์และเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 2/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ PISA 2015FT

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 1/2557

สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

1 2 3