Growth Mindset ของนักเรียน จากผลการประเมิน PISA 2018

กรอบความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset คือความเชื่อว่าความสามารถหรือสติปัญญาของบุคคลสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา โดยบุคคลที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะเป็นคนที่ชอบท้าทาย มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความมุมานะที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค ไม่ท้อถอยหรือกลัวความล้มเหลว และมีความคิดสร้างสรรค์

[INFOGRAPHICS] การมีกรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนไทย ผลจากการประเมิน PISA 2018

PISA 2018 ได้ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์เชิงลึกของปัจจัยด้านกรอบความคิดแบบเติบโต เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พลเมืองในสังคมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งบางครั้งก็อาจนำไปสู่ความล้มเหลว

การมีกรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนไทย ผลจากการประเมิน PISA 2018

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอนที่ดีขึ้นและให้ข้อมูลจากประสบการณ์ของนักเรียนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่นำไปสู่การยกระดับความสามารถของนักเรียนไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 7/7

อินโฟกราฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนกลุ่มช้างเผือกของไทย” (นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย) เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 6/7

อินโฟกราฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “ความช่วยเหลือและสนับสนุนของพ่อแม่ และบทบาทด้านต่าง ๆ ของครู” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 5/7

อินโฟกราฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 4/7

อินโฟกราฟฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “การมีความเพลิดเพลินในการอ่าน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 3/7

อินโฟกราฟฟิกฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “การรู้กลวิธีในการอ่าน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย การรู้กลวิธีในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจและจดจำ เพื่อสรุปความ และเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 2/7

อินโฟกราฟฟิกฉบับนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย “กรอบความคิดแบบเติบโต และแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน” เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย

[INFOGRAPHICS] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย” ตอนที่ 1/7

ศูนย์ PISA แห่งชาติ สสวท. ร่วมมือกับ กสศ. ได้ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการอ่านของนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะและความสามารถทางการอ่านของนักเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ

1 2 6