PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นการประเมินที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 กรอบการประเมินของ PISA ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนอายุ 15 ปี ได้เห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้พบเจอสถานการณ์และบริบทที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยวัดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนผ่านสถานการณ์และบริบทในชีวิตจริง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังเป็นแกนหลักในการวัดความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ในแต่ละรอบการประเมิน

ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA

เอกสารเผยแพร่โดย สสวท. มีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน การเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่าน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำโจทย์ปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การใหให้เหตุผล และการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหา อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน ในอันที่จะเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

PISA in FOCUS: คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลหรือไม่?

นักการศึกษาควรตระหนักถึงความสำคัญของความรู้สึกวิตกกังวลต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความวิตกกังวลมีความเกี่ยวข้องกับคะแนนคณิตศาสตร์ ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้น คะแนนคณิตศาสตร์จะต่ำลง นอกจากนี้การปฏิบัติของครูต่อนักเรียนในระหว่างเรียนก็มีส่วนสำคัญ เช่น การบอกนักเรียนว่า นักเรียนจะทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนได้ดีอย่างไร การให้ข้อมูลป้อนกลับถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และการบอกนักเรียนว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้คะแนนคณิตศาสตร์ดีขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความความวิตกกังวลของนักเรียนให้น้อยลงได้

ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)

สาหรับ PISA 2012 เน้นคณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลัก และนับเป็นครั้งที่สองจาก PISA 2003 ที่คณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลัก การประเมินผลดังกล่าวทำให้สามารถติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป และให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012

ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ เอกสารนี้จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจ

มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

รายงานโครงการ PISA 2003 เพื่อให้ความชัดเจนกับข้อมูลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสองครั้ง ได้แก่ เกาหลี จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศไทยเท่านั้น

การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ (ฉบับสมบูรณ์)

PISA 2003 ได้รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมิน พร้อมทั้งชี้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งระบบการศึกษาได้รับรับ และตอบรับความท้าทายในการที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพเทียมทันกับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา

ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจ

1 2 3