การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ (ฉบับสมบูรณ์)

สสวท.(2549), การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ (ฉบับสมบูรณ์), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิมพ์เผยแพร่ 282 หน้า.


PISA 2003 ได้รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมิน พร้อมทั้งชี้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งระบบการศึกษาได้รับรับ และตอบรับความท้าทายในการที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพเทียมทันกับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา


 ดาวน์โหลด PDF