มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

ชื่อหนังสือ

มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

ชื่อผู้แต่ง

ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ISBN

9789749955673

ปีที่พิมพ์

2550

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


รายงานกราประเมินผลเปรียบเทียบกับนานาชาติได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว โดย สสวท. ภายใต้ชื่อ “การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ : รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA 2003” ซึ่งเป็นการรายงานการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกประเทศในโครงการ PISA 2003 สำหรับรายงานฉบับนี้จะให้ความชัดเจนกับข้อมูลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสองครั้ง ได้แก่ เกาหลี จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศไทยเท่านั้น


 ดาวน์โหลด (PDF, 5MB)