มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

สสวท. (2550), มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิมพ์เผยแพร่ 162 หน้า, ISBN 9789749955673.


รายงานกราประเมินผลเปรียบเทียบกับนานาชาติได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว โดย สสวท. ภายใต้ชื่อ "การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้: รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA 2003" ซึ่งเป็นการรายงานการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกประเทศในโครงการ PISA 2003 สำหรับรายงานฉบับนี้จะให้ความชัดเจนกับข้อมูลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสองครั้ง ได้แก่ เกาหลี จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศไทยเท่านั้น


 ดาวน์โหลด PDF