[INFOGRAPHICS] ผลประเมิน PISA 2018 รู้แล้วทำอะไรได้บ้าง

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 48 (ธันวาคม 2562) “ผลการประเมิน PISA 2018: นักเรียนไทยวัย 15 ปี รู้และทำอะไรได้บ้าง


ถึงเวลาผ่าตัดการศึกษาไทย?

ผลคะแนน PISA 2018 ที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงความสามารถของเด็กไทยในการมีความพร้อมสำหรับใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า…ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก

ถ้าคะแนนไม่ดี แล้วเราจะไปสอบทำไมล่ะ ก็เพราะว่า คะแนน PISA บอกให้เรารู้ว่า การศึกษาของประเทศอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับนานาชาติ

นอกจากการทำแบบทดสอบแล้ว โปรแกรม PISA ยังเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนร่วมด้วย

สำหรับ PISA 2018 ที่ผ่านมา การพิจารณาผลการประเมินร่วมกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ทำให้เราได้รู้ว่า ประเทศไทยน่าจะทำอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ตามไปดูกันเลย


ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดับสูงได้ หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาได้สำเร็จ โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมนานาชาติได้

ความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีความสัมพันธ์กับความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทยยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน โดยนักเรียนสามารถฝึกการอ่านจากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ให้สามารถอ่านจับใจความสำคัญ รู้วัตถุประสงค์ แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น และประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่านได้

PISA พบว่า นักเรียนที่แม้จะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยเปรียบแต่ก็สามารถทำคะแนนได้ดี ซึ่งเรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่า มีความไม่ย่อท้อทางการศึกษา (academic resilience) โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไม่ย่อท้อทางการศึกษา คือ การสนับสนุนจากพ่อแม่ บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน และกรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset) จากผลการประเมิน PISA 2018 ชี้ว่า นักเรียนไทยมีกรอบความคิดแบบเติบโตเพียง 43% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD อยู่ที่ 63% แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไทยจำนวนมากยังมีความเชื่อว่า สติปัญญาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมในเรื่องการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตให้กับนักเรียน


ติดตามก่อนใคร กด Like กด Share และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง

https://www.facebook.com/pg/ipst.thai/photos/?tab=album&album_id=2694859877217050