[INFOGRAPHICS] เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022

ดาวน์โหลด Infographic แสดงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าร่วม PISA 2022 ของประเทศไทย โดยรอบการประเมินนี้จะมีสัดส่วนข้อสอบที่ใช้ประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 60% ส่วนความฉลาดรู้ด้านการอ่านและความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จะมีข้อสอบอย่างละ 20%

[INFOGRAPHICS] การร่วมมือกันและการแข่งขันกันของผู้เรียนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผลการประเมินด้านการอ่านใน PISA 2018

บรรยากาศในการเรียนรู้ที่น่าสนใจมี 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบแข่งขัน ซึ่งการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ ต่างก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ในบริบทที่แตกต่างกัน

[INFOGRAPHICS] ข้อค้นพบจาก PISA 2018: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินด้านการอ่าน

การอ่านเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเราทุกคนเนื่องจากช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและช่วยให้เราได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ผลการประเมินด้านการอ่านของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนจึงถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับระบบการศึกษาไทย

[INFOGRAPHICS] การกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากมุมมองของ PISA

บทความนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า การบูลลี่ (bullying) ในประเด็นสถานการณ์และปัญหาของการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ลักษณะของนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน

[INFOGRAPHICS] PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

ทุกคนรู้หรือไม่!! การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เน้นการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 ว่าแต่.. ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ในความหมายของ PISA เป็นอย่างไร แล้วเราจะสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้หรือไม่

[INFOGRAPHICS] ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนวัย 15 ปี

การที่เราสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อความสุขและโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วย

[INFOGRAPHICS] โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISA

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 51 (มีนาคม 2563) “โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISA”

[INFOGRAPHICS] นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 50 (กุมภาพันธ์ 2563) “นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย”

[INFOGRAPHICS] ข้อค้นพบจาก PISA 2018 เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 49 (มกราคม 2563) “ข้อค้นพบจาก PISA 2018 เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)”

1 2