ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

ชื่อเรื่อง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

ชื่อผู้แต่ง

พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ

เผยแพร่ที่

นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 193 มีนาคม – เมษายน 2558, หน้า 30 – 32


ด้วยรูปแบบการประเมินที่เปลี่ยนไปของ PISA 2015 สถาบันส่งเสิรมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่เรียกว่า “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่” เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ให้นักเรียนและผู้สนใจได้ฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://pisaitems.ipst.ac.th


 ดาวน์โหลด (PDF, 565KB)