การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015

ชื่อเรื่อง

การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015

ชื่อผู้แต่ง

เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์

เผยแพร่ที่

นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 191 พฤศจิกายน- ธันวาคม 2557, หน้า 37-41


โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะสามด้านได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ได้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ใน PISA 2003 และ PISA 2012 โดยทั้งสองครั้ง เป็นการประเมินการใช้ทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง และเป็นการทำข้อสอบในเล่มแบทดสอบ แต่ PISA 2015 ได้เปลี่ยนมาเป็นการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) และทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์


 ดาวน์โหลด (PDF, 326KB)