การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015

ชื่อเรื่อง

การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015

ชื่อผู้แต่ง

นันทวัน นันทวนิช

เผยแพร่ที่

นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557,หน้า 40-43


การประเมินจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี ในแต่ละครั้งจะประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ให้น้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก และอีก 2 ด้านเป็นรอง โดยปัจจุบันเข้าสู่การประเมินผล PISA 2015 ซึ่งประเทศไทยจะจัดสอบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ในครั้งนี้เน้นการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ


 ดาวน์โหลด (PDF, 5MB, แก้ไขบทความ 24 ก.พ. 2558)