PISA 2015 ผลการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (ฉบับสมบูรณ์)

ชื่อหนังสือ

PISA 2015 ผลการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)

ชื่อผู้แต่ง

ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่จัดทำ

2563

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


PISA 2015 นอกจากจะประเมินความฉลาดรู้ในสามด้านหลัก (การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ยังมีการประเมินเพิ่มเติม คือ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)  เนื่องจาก PISA ตระหนักว่าการทำงานในโลกสมัยใหม่การมีทักษะเฉพาะส่วนบุคคลนั้นไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้ทักษะการทำงานที่มีการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น  อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่การทำงานที่ต้องใช้แรงงาน การทำงานด้านศิลปะ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งผู้คนต่างก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์เพื่อร่วมมือในการทำงานที่ไม่สามารถทำเองได้ตามลำพัง ดังนั้น ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั้งต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  PISA จึงทำการประเมินเพื่อให้ข้อมูลแก่ระบบการศึกษาว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือมากน้อยเพียงใด


ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ (PDF, 11MB)
ดาวน์โหลดตารางข้อมูล (PDF, 27MB)