PISA in FOCUS: ผลการประเมิน PISA ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

ความแตกต่างในความสามารถทางวิชาการระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไม่ได้เป็นเพราะความแตกต่างของความสามารถที่มีมาตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำและผู้วางนโยบายทางการศึกษา จึงควรร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างเพศในการศึกษา เพื่อให้ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายรู้ถึงศักยภาพแท้จริงที่ตนเองมี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่นักเรียนอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป


นันทวัน นันทวนิช, PISA in FOCUS: ผลการประเมิน PISA ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย, เผยแพร่ออนไลน์ https://pisathailand.ipst.ac.th [เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558]


 ดาวน์โหลด PDF