ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก PISA 2018 เรื่อง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G122-RisingSeaLevels&lang=tha-THA


ดาวน์โหลด (PDF, 750KB)