ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก PISA 2018 เรื่อง เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม

https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G128-EthicalClothing&lang=tha-THA


ดาวน์โหลด (PDF, 554KB)