ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก PISA 2018 เรื่อง เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว

https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G123-ASingleStory&lang=tha-THA


ดาวน์โหลด (PDF, 481KB)