[INFOGRAPHICS] เมื่อการอ่านกลับมาเป็นการประเมินหลักใน PISA 2018

การรู้เรื่องการอ่าน หรือ Reading Literacy ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านออก เขียนได้เท่านั้น แต่ต้อง เข้าใจเนื้อเรื่อง อินไปกับเรื่องที่อ่าน นำเนื้อหาที่อ่านเข้าใจได้ไปใช้ ประเมินเรื่องที่อ่านได้ และคิดเห็นอย่างไรต้องสะท้อนความคิดออกมาได้ด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาความรู้และศักยภาพตนเอง และมีส่วนร่วมในสังคม


[INFOGRAPHICS] การศึกษาเวียดนาม เซี่ยงไฮ้ มีอะไรที่ไทยไม่มี

ผลคะแนน PISA 2015 ชี้ชัดว่าเวียดนามและเซี่ยงไฮ้ (ในที่นี้ ขอเรียกรวมๆ สี่มณฑลจีนว่า เซี่ยงไฮ้) ต้องมีอะไรดีแน่ ๆ ที่ทำให้คะแนน PISA 2015 สูงเป็นอันดับต้น ๆ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD ในขณะที่ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูง แถมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

1 2