รายงาน PISA 2018 ฉบับสมบูรณ์ และข้อสอบสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก เผยแพร่แล้ว

รายงานผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)

PISA 2018 เป็นรอบการประเมินที่เน้นการอ่านเป็นการประเมินหลักครั้งที่สามถัดจาก PISA 2000 และ PISA 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป รายงานฉบับนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA 2018 ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดฟรี >> https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/

ตัวอย่างข้อสอบ PISA : สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก

ขณะนี้ทาง OECD ได้อนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบ “สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก” จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย และ นโยบายด้านภาษา ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ซึ่งเป็นนวัตกรรมการประเมินใหม่ที่มีในรอบการประเมิน PISA 2018 โดยข้อสอบดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วและเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

ฝึกทำโจทย์ >> https://pisaitems.ipst.ac.th/quiz_global