ผลการประเมินสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก

สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence): การประเมินด้านใหม่ของ PISA 2018

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ดำเนินงานโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดย PISA ได้ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย

นอกจากการประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการประเมินแล้ว  ใน PISA 2018 ยังได้เพิ่มการประเมินมิติใหม่อีกด้านหนึ่ง นั่นคือ การประเมิน “สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก” (Global Competence) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเป็นความท้าทายสำหรับระบบการศึกษาในการสร้างเยาวชนให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตนให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม   โดยนิยามสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกได้ครอบคลุมความสามารถใน 4 ด้าน  ได้แก่

1) ความสามารถในการประเมินความสำคัญของประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น  ระดับโลก  หรือทางวัฒนธรรม (เช่น ความยากจน การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ การอพยพย้ายถิ่น ความเหลื่อมล้ำ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้ง และความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์) 

2) ความสามารถในการเข้าใจและเห็นคุณค่าของมุมมองและโลกทัศน์ที่แตกต่างกัน 

3) ความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้คนที่มีพื้นฐานทางสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  และ

4) ความสามารถและอุปนิสัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

ใน PISA 2018 มี 27 ประเทศ** รวมทั้งประเทศไทยที่เข้าร่วมทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก พบว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง  27 ประเทศ เท่ากับ 474 คะแนน  สำหรับประเทศที่มีคะแนนสูงสุดห้าอันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ (576 คะแนน)  แคนาดา (554 คะแนน)  ฮ่องกง (542 คะแนน)  สกอตแลนด์ (534 คะแนน)  และจีนไทเป (527 คะแนน)

สำหรับประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกเท่ากับ 423 คะแนน  โดยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนน 569 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศคะแนนสูงสุดห้าอันดับแรก (Top 5)  และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนน 516 คะแนน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม  ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม


ผลการประเมินสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกของ 27 ประเทศ ที่เข้าร่วมการประเมิน


** ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์ข่าวสารนี้ (PDF, 238KB)