ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้

ชื่อหนังสือ

ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้ ผลการวิจัยต่อเนื่องของ PISA 2006

ชื่อผู้แต่ง

ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ISBN

9789749955932

ปีที่พิมพ์

2552

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสำรวจความรู้และทักษะของนักเรียน 15 ปี ในประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่สมาชิก เรียกว่าประเทศร่วมโครงการ ประเทศไทยก็เป็นประเทศร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 (PISA 2000) โครงการนี้เกิดขึ้นทุกๆ สามปี เพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาว่าระบบได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่เพียงใด PISA ได้นำผู้มีความรู้ความสามารถจากนานาประเทศ เพื่อร่วมทำให้การศึกษาวิจัยสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม


 ดาวน์โหลด (PDF, 7MB)