ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้

สสวท. (2552), ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิมพ์เผยแพร่ 134 หน้า, ISBN 9789749955932.


PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสำรวจความรู้และทักษะของนักเรียน 15 ปี ในประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่สมาชิก เรียกว่าประเทศร่วมโครงการ ประเทศไทยก็เป็นประเทศร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 (PISA 2000) โครงการนี้เกิดขึ้นทุกๆ สามปี เพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาว่าระบบได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่เพียงใด PISA ได้นำผู้มีความรู้ความสามารถจากนานาประเทศ เพื่อร่วมทำให้การศึกษาวิจัยสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม


 ดาวน์โหลด PDF