การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015

“การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเมินในโครงการ PISA ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงการ ประเมินการ “อ่านออก” และ “เขียนได้” เท่านั้น ใน PISA 2015 จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นให้นักเรียนทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based) และจะจัดการประเมินในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558


พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ, การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015, นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 189 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557,หน้า 44-48.


 ดาวน์โหลด PDF