[INFOGRAPHICS] การกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากมุมมองของ PISA

บทความนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า การบูลลี่ (bullying) ในประเด็นสถานการณ์และปัญหาของการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ลักษณะของนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน

การกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากมุมมองของ PISA

PISA 2018 ได้สอบถามนักเรียนถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียน โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เป็น “ค่าดัชนีการถูกกลั่นแกล้ง” (Index of exposure to bullying) และพบว่าค่าดัชนีดังกล่าวนี้ส่งผลทางลบต่อผลการประเมินด้านการอ่านของนักเรียน นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้งเป็นประจำจะรู้สึกเศร้าใจ หวาดกลัว และไม่พึงพอใจกับชีวิตมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งเป็นประจำ การกลั่นแกล้งจึงมักเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงและอาจลุกลามไปเป็นปัญหาที่ติดตัวนักเรียนไปในอนาคตหรืออาจนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด