นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. (Personal Data Protection Policy) พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. (IPST) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคลผู้ซึ่งใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เชื่อมั่นได้ว่า สสวท. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย สสวท. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของ สสวท. และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ สสวท.

1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
     นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สสวท. ทั้งในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย สสวท. ผู้ปฏิบัติงานของ สสวท. รวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สสวท. (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     เว็บไซต์ สสวท. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวม
     สสวท. เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ (Cookies)

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวม
     ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ สสวท. เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูลเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น

5. คุกกี้ (Cookies)
     สสวท. ใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) และ/หรือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ของบุคคลที่สาม รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ สสวท. หรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ผ่านเบราวเซอร์ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ดังกล่าวแล้ว หากมีการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ สสวท. จะสามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจากเบราวเซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้จะทําการลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทํางานอีกต่อไป
     หากผู้ใช้เลือกเปิดใช้ “คุกกี้” ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ผู้ใช้แวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สสวท. จะนําข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สสวท. เพื่อปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     สสวท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สสวท. จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

7. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
     สสวท. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สสวท. ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น
     การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สสวท. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ สสวท. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่ สสวท. มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูล ส่วนบุคคลที่ สสวท. มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขต ที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ สสวท. เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
     ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สสวท. จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง สสวท. กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
     สสวท. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย สสวท. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
นอกจากนี้ เมื่อ สสวท. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สสวท. จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

9. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
     บริการของ สสวท. อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ สสวท. ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สสวท. ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

10. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.ipst.ac.th โดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สสวท. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ สสวท. ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง สสวท. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

11. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 
     หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  ชื่อ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ที่อยู่เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ 0 2392 4021 
  โทรสาร 0 2381 0750 
  email: secretary_pdpa@ipst.ac.th
 2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  ชื่อ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ที่อยู่เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2392 4021 
  โทรสาร 0 2381 0750
  email: secretary_pdpa@ipst.ac.th