OECD เผยแพร่หนังสือด้านการศึกษา

OECD มีโครงการศึกษาวิจัยทางการศึกษาหลายโครงการ  และได้เผยแพร่หนังสือทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย สามารถเข้าไปอ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ OECD iLibrary

รายงานการวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่รายงานวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย โดย ดร.สุนีย์ คล้ายนิล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ สสวท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ฉบับ