ร้อยละของนักเรียนไทยที่มีความสามารถในแต่ละระดับของโปรแกรม PISA

ด้านการอ่าน

ด้านคณิตศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์