ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่องการใช้สมาร์ทโฟน
ข้อสอบเรื่องนี้ต้องใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดเรียงข้อมูลและความสามารถในการคำนวณ เพื่อหาคำตอบ