ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ผลคะแนนการอ่าน คณิตศาตร์ และวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) จำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
2
3
กลุ่มที่กลุ่มโรงเรียนPISA 2018PISA 2015PISA 2012PISA 2009PISA 2006PISA 2003PISA 2000
4
การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
5
1โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน359396405375403397422457472381391395353381375383390390410421407
6
2โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน409435444426431438460440456436432441431426431428421437440440450
7
3โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน412436443401405410437418437427419424426428432441439446451454462
8
4โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร370398414377391389407400415411414413371396378418439416445460432
9
5โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 373393406379390391425406426403405405409411413389391398437425463
10
6โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม491534528494503510526534533525533533521535542513527530548588567
11
7โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน372372374383369386403395398405394404403391402406402410
12
8สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา354376379369374382397389412394393396391405408397415418446444443
13
9โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์544608586537556567554570565
14
คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทย393419426409415421441427444421419425417417421420417429431432436
15
16
หมายเหตุ:
ใน PISA 2018 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน