รายงาน PISA เป็นรายงานการวิจัยที่ได้จากการดำเนินโครงการ ฯ โดยทางโครงการ PISA ประเทศไทย ได้จัดทำและเผยแพร่ทั้งในรูปแบบรูปเล่มเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รายงาน PISA ที่เผยแพร่ประกอบด้วย รายงานวิเคราะห์ผลเบื้องต้นจากการดำเนินโครงการ ฯ ในประเทศไทย, รายงานบทสรุปสำหรับการบริหารงาน, รายงานที่แปลและเรียบเรียงจากรายงานหลักของ OECD/PISA, กรอบการวิจัยของแต่ละรอบโครงการ ฯ, และรายงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PISA 

รายงานเผยแพร่แยกตามรอบการประเมินของโครงการ PISA ได้แก่