ข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ เป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าที่เคยใช้ในโครงการ ฯ และจะไม่นำกลับไปใช้ใหม่ โดยโครงการ PISA ประเทศไทย ได้แปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปเล่มเอกสาร และเผยแพร่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์นี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อสอบ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
สำหรับตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa-test-questions.htm


เนื่องจากข้อสอบ PISA เริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากรูปเล่มเอกสารมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์ สสวท. จึงได้พัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนได้รู้จักและฝึกทำด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ต่อไป